Praktisk info

Kontingent


1 års medlemskab koster:

Seniorer (20 år +)

kr. 1.000,00

Juniorer (0-20 år)

kr. 900,00

Pensionister

kr. 900,00

Ved klubbens turneringer kan der derudover opkræves et mindre indskud.


Passive medlemmer / B-status

kr. 600,00

Som passivt medlem kan man deltage i holdturneringen for klubben,

men ikke i klubbens øvrige aktiviteter
Medlemmerne modtager DSU's medlemsblad "Skakbladet", og kan deltage i koordinerede turneringer for enkeltpersoner og hold.


Nye medlemmer får selvfølgelig en gratis prøveperiode.


Hvis et medlem er afskåret fra at bruge klubben i længere tid, kan vedkommende anmode bestyrelsen om nedsættelse af kontingentet til B-status.

En sådan anmodning betragtes som fortrolig.

Nedsættelsen beregnes på kvartalsbasis.
Til brug for indbetaling af kontingent: Kontonr. 5359-0000245783.


Organisation

Sydøstlolland Skakklub er en del af 2. hovedkreds under Dansk Skak union (DSU), som organiserer mere end 4500 skakspillere i Danmark. Den overordnede verdensdækkende organisation er FIDE.


Se mere under "eksterne skaklinks" på forsiden.

Tillidsposter i klubben

Formand: Jens Petersen


Kasserer: Svend Aage Hansen


Bestyrelsesmedlemmer: Henning Andersen, Michael Nielsen og Sigurd Marthendal


Revisor: Jan Andersen


Uddannede turneringsledere/dommere: Jens Petersen, Sigurd Marthendal


Turneringsudvalg: Jens Petersen, Sigurd Marthendal


PR ansvarlig: Henning Andersen


Hjemmeside: Sigurd Marthendal


Kaffe & te: Flemming Simonsen


Bodbestyrer: Svend Aage Hansen

Vedtægter

Vedtægter for Sydøstlolland Skakklub


§1 Foreningens navn er Sydøstlolland Skakklub. Foreningen er medlem af Dansk Skak Union.


Formålet med foreningen er at spille skak i et røg- og alkoholfrit miljø, at give børn og voksne mulighed for at lære at spille skak og give klubbens medlemmer mulighed for at udvikle spillestyrke og kammeratskaber via deltagelse i skakaktiviteter.


Til dette formål afholdes bl.a. en ugentlig klubaften startende med spillermøde senest i september.


Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.


Indmeldelse og udmeldelse sker til formanden eller til kassereren. Eksklusion af et medlem effektueres af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning og godkendes på den først kommende generalforsamling.


§2 Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune.


§3 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april måned. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Vedtagelser sker med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, dog kræver vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.


Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse via klubbens hjemmeside og/eller ved fremsendelse af mail til samtlige medlemmer vedlagt dagsorden senest 10 dage før afholdelsen.


Hvis 1/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav til bestyrelsen herom, indeholdende dagsorden, indkalder denne til ekstraordinær generalforsamling.


Dagsorden for ordinær generalforsamling:


1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning

3. Regnskab fremlægges og kontingent vedtages

4. Indkomne forslag

5. Fremtidige opgaver diskuteres

6. Valg af formand på lige år eller kasserer på ulige år

7. Valg af et bestyrelsesmedlem på lige år, eller af to bestyrelsesmedlemmer på ulige år

8. Valg af revisor

9. Eventuelt


§4 Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige år, og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.


Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt


§5 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen kan ikke stifte gæld.


§6 Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere foreningens regnskab. Revisoren sikrer tilstedeværelsen af bilag og at disse afspejles retvisende i foreningens regnskab. Foreningens regnskab følger kalenderåret.


§7 Ved nedlæggelse af Sydøstlolland Skakklub overgår foreningens aktiver til et almennyttigt formål, som bestemmes på den afsluttende generalforsamling. Nedlæggelse forudsætter, at der ikke findes fem medlemmer, der ønsker at fortsætte foreningen.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 21. april 2009

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 25. april 2017